Адыгэ филологиемк1э Дунэе симпозиум жъоныгъуак1эм и 13-м щегъэжьагъэу и 15-м нэс къалэу Дюзджэ щек1ок1ыщт.

Симпозиумыр  дунаим щызэлъаш1эрэ ш1эныгъэлэжьхэу  Г.В.  Рогавэрэ З.И.  К1эращымрэ  я1офш1агъэ  («Адыгабзэм играмматик»,   1966)    илъэс  50  зэрэхъурэм  фэгъэхьыгъ. Дунэе симпозиумыр Дюзджэ университетым и Фен 1эдэбыят факультет кавказыбзэхэмрэ культурэмрэ иадыгэбзэ къутамэ  зэхещэ. Дунэе симпозиумым пэш1орыгъэш1эу 1оф... READ MORE