Адыгэ филологиемк1э Дунэе симпозиум жъоныгъуак1эм и 13-м щегъэжьагъэу и 15-м нэс къалэу Дюзджэ щек1ок1ыщт.

konferans_afis_ad

Симпозиумыр  дунаим щызэлъаш1эрэ ш1эныгъэлэжьхэу  Г.В.  Рогавэрэ З.И.  К1эращымрэ  я1офш1агъэ  («Адыгабзэм играмматик»,   1966)    илъэс  50  зэрэхъурэм  фэгъэхьыгъ.

Дунэе симпозиумыр Дюзджэ университетым и Фен 1эдэбыят факультет кавказыбзэхэмрэ культурэмрэ иадыгэбзэ къутамэ  зэхещэ.

Дунэе симпозиумым пэш1орыгъэш1эу 1оф дэзыш1эщт сайтыр (http://af2016.fef.duzce.edu.tr.).

Лъытэныгъэ зыфэтш1ырэ ш1эныгъэлэжьхэр, симпозиумым хэлажьэхэрэр!

Адыгэ  филологием фэгъэхьыгъэу лэжьэщт Дунэе симпозиумым  тигуапэу  шъукъетэгъэблагъэ.

Дунэе симпозиумым ипшъэрылъ шъхьа1эр  –  адыгэ филологием, культурэм, тарихъым иупч1эхэм адэлэжьэныр  ары.  Ш1эныгъэлэжьхэм, сипозиумым хэлажьэхэрэм ягупшысэхэр пчэгум къыралъхьаныр, еплъык1эу я1эхэмк1э зэдэгощэныр,  ш1агъэу, ш1эгъэн фаеу тапэк1э щы1э 1офыгъохэр къа1этыныр, амалэу, ек1ол1ак1эу щы1эхэм атегущы1эныр, 1эпы1эгъу зэфэхъунхэр  симпозиумым имурад шъхьа1.

Симпозиумыр мэфищэ  к1ощт.

Жъоныгъуак1эм  и 13-14-м  2016-рэ  илъэсым Дюзджэ Университетым  Конуралп кампусым симпозиумыр  щек1ок1ыщт.

Жъоныгъуак1эм  и 15–м  Кёпрубащы- Умар Ефэнды Чылэм  щы1эщт “Адыгэ культурэм» ифестиваль симпозиумым хэлажьэхэрэр еблэгъэщтых.

Симозиумым мыщ фэдэ бзэхэмк1э 1оф ыш1эщт: тыркубзэр, адыгабзэр, инджылызыбзэр, урысыбзэр.

Дунаим ипхъыхьагъэу ис адыгэхэр зыхэт гумэк1ыгъохэм адыгэ филологиери ащыщ. Арышъ,  симпозиумыр мыщ фэдэ лъэныкъохэмк1э лэжьэщт:

  • адыгабзэр
  • адыгэ литературэр
  • адыгэ фольклорыр
  • адыгэмэ ятарихъ

Симпозиумым хэлэжьэщтхэм    гъэтхапэм и 20-м  2016-рэ илъ. (ц1эр, лъэкъуац1эр, симпозиумым къызтегущы1эщтым   ыц1э, 1офэу зыпылъхэр, къалэр,  1оф зыщиш1эрэ ч1ып1эр, телефон номерыр,  электр. адресыр)   къыригъэхьын фай.

Симпозиумым 1оф щыпш1эным ыуасэр: 75 $ ( статьяхэр тырадзэным пай)

  • Мэлылъфэгъум 5-м нэс ыуасэр: 50 $,
  • Мэлылъфэгъум 30-м нэс ыуасэр: 75 $

Къэк1ухьаныр, егъэблэгъэ коктейлыр, щэджэгъуашхэхэр ык1и  аужрэ  пчыхьэшъхьашхэм  пк1э (ахъщэ)  хэлъэп.

Банкым ехьыл1эгъэ информациер:

Банк номерхэр: (Симпозиумым пае зэ1уахыгъэ унэе номер)

Banka Adı  Банкым ыц1э:  Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Hesap Sahibi: Düzce Adıge Kültür Derneği

Hesap No: 0327 Düzce Şb.  16000261

IBAN No: TR76 0001 2009 3270 0016 0002 61

*Havale/Eft açıklaması olarak “AF2016-Basvuru” yazılması gerekmektedir.

 

Къырагъэблэгъагъэ  гущы1ак1охэр:

  • Докторэу, проф. Джон Коларуссо

o          {McMaster Üniversitesi – Kanada}

  • Докторэу, проф. Бырсыр Батырбий

o          {УФ –Мыекъуапэ – АРИГИ }

  • Мухьиттин Юнал

o          { KAFDAV Vakfı – Анкара}

  • Докторэу, проф. Джевдет Саит

o          {Тхак1о – Истанбыл }

Симпозиумым изэхэщак1охэр:

ТХЬАМАТЭХЭР (1ЭШЪХЬЭТЕТХЭР):

Дюзджэ игубернатор Али Фидан

Дюзджэ муниципалитетым и1эшъхьэтет Мехьмет Келещ

Дюзджэ Университетым  иректор  проф. докт. Нигар Демирджан Чакар

Дюзджэ Университетым иапэрэ ректорэу  проф. др. Фунда Сиврикайа Щерифогълу

Ш1ЭНЫГЪЭ  КУП:

Проф., д-р.Илхьан Генч

Проф., д-р. Метин Аккущ

Проф., д-р. Джон Коларуссо

Проф., д-р. Джордж Хевит

Проф., д-р. Хьак1эмыз Мир

Проф., д-р. Сумру Ёзсой

Проф., д-р. Айхьан Кайа

Доцентэу   Унэрэкъо Мир

Доцентэу  Долэ Рузан

Доцентэу  Шъхьалэхъо Сусан

Доцентэу  Нанули Качарава

Доцентэу  Мака Салиа

Доцентэу  Фетхьи Гунгёр

Доцентэу  Фарук Iермемищ

Доцентэу  Фехьми Алтын

Доцентэу  Юсуф Шен

Доцентэу  Ясемин Йылмаз

Доцентэу  Метин Кылыч

Доцентэу   Зейнел Iабидин

ЗЭЗГЪЭЗАФЭРЭ  КУПЫР:

Проф., д-р. Хьак1эмыз Мир

Доцентэу  Долэ Рузан

Доцентэу  Шъхьалэхъо Сусан

Доцентэу  Фехьми Алтын

Доцентэу  Юсюф Шен

Доцентэу  Ясемин Йылмаз

 

СЕКРЕТАРИАТ:

Iэшъхьэтетыр : доцентэу Фехьми Алтын

Iалааттин Байрам

Айшэ Туфан

Хьамит Юксел

Хьатидже Кескин

Лейла Туфан

М. Угъур Немлиогълу

Семра Йылмаз

Шимал Ёзджан

 

Купк1ыры1ор (тезисыр) гъэтхапэм и 20-м нэс къебгъэхьын фай. Къабыл  аш1ымэ, гъэтхапэм  и  30-м нэс макъэ къагъэ1ущт.  Текст псэур  мэлылъфэгъум и 15-м нэс къебгъэхьын фай.  Мэлылъфэгъум и 30-м нэс пк1эр къэптын фай.

 

Зыкъызщыбгъэнэфэщтыр: http://af2016.fef.duzce.edu.tr/4468-sayfa-basvuru-formu

Узлъы1эсышъущтхэр:

Тыркубзэр: доцентэу  Фехьми Алтын

Телефоныр: +90 380 541 24 04 – dâhili 3969,

E-mail: fehmialtin@duzce.edu.tr

Faks: +90 380 542 11 21; Fen Edebiyat Fakültesi. Фен 1эдэбият Факултет

Адыгабзэр ык1и урысыбзэр:  профессорэу Хьак1эмыз Мир

E-mail: mira1406@mail.ru

Faks: +90 380 542 1121; Fen Edebiyat Fakültesi.Фен 1эдэбият Факултет

Инджылызыбзэр:  доцентэу Юсуф Шен

E-mail; yusufsen@duzce.edu.tr; Yabancı Diller Y.O.

(Русский) Поделись этим:

Leave a Reply